Privacy verklaring

De website www.scooterstoreantwerpen.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Scooter Store Antwerpen BV (hierna: “Wij/We” en “Ons”)

Provinciesteenweg 526
2530 Boechout
BTW BE 0641.861.272

E-mail: info@scooterstoreantwerpen.be
Tel.: +32 3 460 18 22
Mob.: +32 479 31 67 18

1     Inleiding

1.1    Algemeen

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die Ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als “Jij/Je/Jou/Jouw”.

We gebruiken en verwerken Jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt Je op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Wij kunnen doorvoeren met Jouw persoonsgegevens. Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële Wijziging zal duidelijk gemeld worden aan Jou. We raden Je aan dit document regelmatig te raadplegen.

1.2    Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie over Jou die het mogelijk maakt U te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals Je naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2     Contactgegevens

Onze identificatie en algemene contactgegevens vind Je in de Disclaimer die Je eveneens op deze Website terugvindt.

3     Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1    Informatie verwerking

(*) Onverminderd het bovenstaande, kunnen Wij Jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om Jouw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.2    Verwerkers

Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van Jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens Onze instructies.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de website);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

4     Het verstrekken van Jouw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen Jouw persoonsgegevens verstrekken aan een partner die op onze Website is geïdentificeerd met als doel hem in staat te stellen contact met Jou op te nemen om Jou relevante diensten aan te bieden. Deze partner treedt dan op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na contact met Jou, verstrekt de partner Je zijn eigen privacyverklaring, die van toepassing is op het gebruik van Jouw persoonsgegevens.

Wij kunnen Jouw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen, of om Jouw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5     Internationale doorgifte (buiten de EER) van Jouw persoonsgegevens

Wij zullen Jouw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat Je persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

6     Beveiliging van Uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om Jouw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van Uw persoonsgegevens te voorkomen.

7     Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren Je deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat U tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.

8     Uw rechten

8.1    Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan de termijn zoals vermeld in artikel 3.

8.2    Recht op inzage

Indien Je Jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van Uw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot Uw persoonsgegevens.

8.3    Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot Ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4    Recht op het wissen van Jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van Jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot het verwerken van Je persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van Je persoonsgegevens ;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van Je persoonsgegevens ;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5    Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb Je het recht om beperkingen van de verwerking van Jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ons om vast te stellen dat Je geldig Jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6    Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht Je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van Jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen ophouden Jouw persoonsgegevens te verwerken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van Jouw persoonsgegevens die primeren op Jouw recht om Je te verzetten.

8.7    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8    Recht op het intrekken van Uw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde Jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

8.9    Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als Je van mening bent dat Onze verwerking van Jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), heb Je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8.10  Het recht om Uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van Jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb Je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

9     Actualisering van Uw persoonsgegevens

Laat het Ons weten als de persoonsgegevens die Wij over Jou hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.